Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na celkové výměře 1190 ha registrovaných v LPIS – orná půda tvoří 898 ha, zbytek jsou trvalé travní porosty. Největší zastoupení v osevním plánu mají obiloviny (pro krmné, potravinářské a množitelské účely), dále pak kukuřice, řepka ozimá, konzumní i průmyslové brambory a pícniny.

Hlavním úkolem úseku rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství krmiva pro živočišnou výrobu. Velký důraz je kladen na produkci obilí (jako základ krmných směsí pro skot), kukuřice a pícnin (zajištění objemných krmiv). Spolupracujeme také s osivářskými společnostmi, pro které zakládáme množitelské porosty.

Na celé výměře je uplatňovaný konvenční způsob hospodaření s důrazem na dodržení podmínek a pravidel hospodaření na erozně ohrožených půdních blocích.

V roce 2020 bylo celkové zastoupení pěstovaných plodin na orné půdě následující: pšenice ozimá 196 ha, kukuřice 204 ha, řepka ozimá 154 ha,ječmen ozimý 123 ha, oves 50 ha, tritikale ozimé 50 ha, brambory 30 ha, jetel 53 ha, vojtěška 8 ha a travní a jetelotravní směsi 30 ha.